Integritetspolicy

 uppdaterades senast 2022-11-20

Integritetspolicy
Integritetspolicyn uppdaterades senast 2022-11-20

 

Vi värnar om din integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt

och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. I denna integritetspolicy beskrivs vilka

personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder

dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du

kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring

integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande

till info@brfterrassen.com

Bostadsrättsföreningen brf Terrassen i Upplands Väsby (”vi”, eller ”bostadsrättsföreningen”)

org. Nr 716416–4415, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter om inget

annat anges i denna information.

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som

är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress,

telefonnummer, bild, betalningshistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som

görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning,

avidentifiering eller radering.

Hur använder vi personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att förvalta bostadsrättsföreningens hus samt upplåta

bostäder och lokaler åt medlemmarna och hyresgäster. Vi använder även informationen för

att skapa en bättre upplevelse vid besök av hemsidan samt för att informera dig om

bostadsrättsföreningen.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla hemsidan, t.ex. för att säkerställa att

innehåll på hemsidan presenteras på ett effektivt sätt. Behandlingen

är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla

information och tjänster på hemsidan. De personuppgifter som behandlas är information om

hur du interagerar med oss, t.ex. svarstid för sidor, nedladdningsfel, enhetsinformation, t.ex.,

webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning och

språkinställningar. Personuppgifterna bevaras från insamlandet och en tid om 24 månader

därefter.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att hantera medlemsärenden, t.ex. för att kommunicera

med dig och besvara förfrågningar som kommer in till styrelsen eller förvaltare. Behandlingen

är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera

medlemsärenden. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn,

kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer, korrespondens med dig och

information om ärendet. Personuppgifterna bevaras under ärendehanteringstiden och för en

tid om 24 månader därefter för att kunna svara på ärendet ifall det dyker upp följdfrågor om

hur ärendet hanterades.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att föra medlems- och lägenhetsförteckning, t.ex. för

att administrera inträde och utträde av medlemmar i bostadsrättsföreningen, upprätthålla

register över bostadsrättsföreningens medlemmar och register över de lägenheter som är

upplåtna med bostadsrätt. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer,

kontaktuppgifter, t.ex. adress, information om lägenheten, t.ex. objektsnummer, antal rum

och yta, samt uppgifter om insats och pantförhållanden. Personuppgifterna bevaras under

den tid du är medlem i föreningen.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att administrera avier för avgifter, t.ex. årsavgift,

överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse. Behandlingen är

nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. De personuppgifter som behandlas är

identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer, information om lägenheten, t.ex. objektnummer, andelsvärde

och storlek, samt summan på avgiften. Personuppgifterna bevaras under den tid du är

medlem i föreningen och en tid om 7 år därefter enligt bokföringslagen.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att kommunicera med medlemmar och hyresgäster,

t.ex. för att skicka nyhetsbrev, informera om ärenden, samt bjuda in till föreningsstämma.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att

tillhandahålla information om bostadsrättsföreningen. De personuppgifter som behandlas är

identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och

telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under den tid du är medlem i föreningen.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa

tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag, bostadsrättslag, lag om ekonomiska föreningar och

GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn,

kontaktuppgifter, t.ex. adress, samt information om lägenheten, t.ex. objektnummer,

andelsvärde och insats, samt tidpunkt för inträde i föreningen.

Hur samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du kontaktar oss via brev,

telefon, e-post eller formuläret på hemsidan. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom

att registrera hur du interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik

som cookies. För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och

kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register.

Hur använder vi cookies och andra liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande tekniker för att tillhandahålla sin webbplats och för att

underlätta insamling av data. Cookies är små textfiler som överförs till din enhet.

Webbplatsen använder två olika typer av cookies: tillfälliga cookies som endast lagras

temporärt och försvinner när du stänger ned din webbläsare, och varaktiga cookies som

sparas till framtida besök. Vi använder cookies för att analysera prestanda för webbplatsen,

och anpassa den efter dina önskemål.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt

för ändamålet för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en

tjänst som du har begärt.

Personuppgiftsbiträden är företag och organisationer som behandlar personuppgifter för vår

räkning och enligt våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form

av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att

använda personuppgifterna för andra ändamål. Vi överför även dina personuppgifter till

företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, det vill säga själva

bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifterna. När dina

personuppgifter delas med företag eller myndigheter som är självständigt

personuppgiftsansvariga gäller deras integritetspolicy.

Vi delar dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig och

för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. Vi delar vissa av dina

personuppgifter med Renew AB som sköter fastighetsförvaltning och HSB som sköter

ekonomisk förvaltning. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter

om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var vi behandlar dina personuppgifter?

Vi lagrar din information i huvudsak på HSB Stockholms säkra datorer och servrar.

Hur kommer du åt och kontrollerar dina personuppgifter?

För att granska, och till viss del ändra, de personuppgifter du lämnat till oss kan du kontakta

oss på den adress som framgår i avsnittet Kontakta oss nedan.
Du kan och bör även själv kontrollera dina uppgifter på mitthsb.hsb.se och ta del av de uppgifter om ditt boende som finns lagrat hos oss.
Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge

som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina

personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden

gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål som rättsliga

förpliktelser. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt

för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag. Se mer om de specifika

lagringsperioderna under respektive ändamål.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång (”registerutdrag”): Du har rätt att få information om vilka personuppgifter

om dig själv som bostadsrättsföreningen behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen,

de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska

lämnas ut, samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Det kostar inget

att få ut denna information och kopia av personuppgifterna. Observera att om du begär

tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information om dig för

att möjliggöra en effektiv hantering av begäran samt för att säkerställa att personuppgifterna

lämnas till rätt person. Detta registerutdrag skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan

även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”):

Du har rätt att få dina personuppgifter

raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna

behandlas för detta ändamål

 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det

inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse

 • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Vi kan likväl vägra att följa en begäran om radering när personuppgifterna behandlas av

följande skäl:

 • För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Rätt till begränsning av behandlingar: Du har rätt att kräva att vår behandling av dina

personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att

kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och

istället begär en begränsning av deras användning.

 • Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingarna men

du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

och begär att vi därför inte ska radera dem.

 • Om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter kan du begära

begränsning av behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra

berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl till att behandlingen upphör.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med något av alternativen ovan får vi endast,

utöver lagring, behandla personuppgifterna med ditt samtycke, eller behandla dem för att

fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk

eller juridisk persons rättigheter.

Dataportabilitet:

Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till

en annan personuppgiftsansvarig i de fall behandlingarna grundar sig på ditt samtycke eller

på ett avtal där du är part. En annan förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling

av dina personuppgifter som grundar sig på våra berättigade intressen. Du behöver i sådant

fall specificera vilken behandling du invänder mot. Om du invänder mot en behandling får vi

inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl

som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande

eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål om vår

behandling av dina personuppgifter genom att kontakta Datainspektionen som är ansvarig

tillsynsmyndighet för tillämpningen av personuppgiftslagstiftning i Sverige.

 

Styrelsen
BRF Terrassen
Upplands Väsby

 

Kontakta oss

Frågor angående denna Integritetspolicy eller frågor angående vår behandling av dina

personuppgifter kan skickas till:

 

info@brfterrassen.com

BRF Terrassen

Hasselbacken 35

194 38 Upplands Väsby

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.  Lär dig mer